Polska Misja Katolicka
Allmendingen

Skrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest jest pierwszym (gdyż bez niego nie można przyjąć innych) i najważniejszym (gdyż jest podstawą całego życia chrześcijańskiego) sakramentem. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego oraz od osobistych win i stajemy się przybranymi dziećmi Boga. Jednocześnie stajemy się członkami Jego Kościoła.

Rodzice dziecka

Rodzice (przynajmniej jeden z rodziców) musi należeć do Kościoła Katolickiego (nie może być wypisany z Kościoła).

Aby poprosić o udzielenie sakramentu chrztu świętego rodzice lub jedno z nich (nie kto inny) powinni: 

  • zgłosić się do biura parafialnego
  • posiadać akt urodzenia dziecka (Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke)
  • podać dane rodziców i chrzestnych: data urodzenia, data ślubu kościelnego - jeśli był zawarty, dokładny adres zamieszkania
  • rodzice chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie (od swojego proboszcza), że mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego. Dla mieszkający w Niemczech: Patenschein – że należą do Kościoła Katolickiego, a dla mieszkający w Polsce: Zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

Rodzice chrzestni

W Kościele Katolickim obowizują warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni według Kodeksu Prawa Kanonicznego

Rodzice chrzestni wraz z rodzicami dziecka mają za zadanie zapewnić ochrzczonemu rozwój życia religijnego, przykładem własnego życia dać ochrzczonemu przykład wiary oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Do podjęcia obowiązków rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • należy do Kościoła, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament komunii świętej
  • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
  • ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub zdeklarowanej
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest
  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma przez proboszcza i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

W wyjątkowych sytuacjach niekatolik może zostać jedynie świadkiem chrztu tylko z drugim rodzicem chrzestnym – katolikiem.

W dniu chrztu

Należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed uroczystością.

Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.

Przed chrztem (o ile stan prawny na to pozwala – chodzi tu o zawarty ślub kościelny!) zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi i w czasie uroczystości przystąpić do komunii św.

Dobrze jest ofiarować tę komunię świętą w intencji dziecka.